Eindstand na de 30e ronde

 

M.Rensen                      1982

J.M.Holtrop                   1916

F.B.Frankema                  1856

N.Nuyen                       1822

F.v.d.Feen                    1815

D.de Jong                     1813

D.v.d.Werf                    1798

D.v.Kolfschoten               1790

M.Breimer                     1777

Th.Thijsseling                1767

L.Ringnalda                   1765

A.A.v.d.Elshout               1722

G.Visser                      1689

J.J.Bulten                    1638

H.v.Deursen                   1555

B.de Vries                    1500

Promotie naar groep A zijn : N.Nuyen en Th.Thijsseling

Degradatie naar groep B zijn: D.v.Kolfschoten en M.Breimer

 

Eindstand Lemsterrating na de 30e ronde

F.B.Frankema                  2095

M.Rensen                      2059

J.M.Holtrop                   2031

M.Breimer                     1868

N.Nuyen                       1843

F.v.d.Feen                    1819

D.v.Kolfschoten               1805

D.v.d.Werf                    1783

D.de Jong                     1753

H.v.Deursen                   1670

B.de Vries                    1668

L.Ringnalda                   1622

A.A.v.d.Elshout               1614

Th.Thijsseling                1602

G.Visser                      1538

J.J.Bulten                    1443